Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – MEMBRI.BE

Inhoudsopgave:

 • Artikel   1 – Definities
 • Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel   3 – Toepasselijkheid
 • Artikel   4 – Het aanbod
 • Artikel   5 – De overeenkomst
 • Artikel   6 – Herroepingsrecht
 • Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 – De prijs
 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 – Betaling
 • Artikel 16 – Klachtenregeling
 • Artikel 17 – Geschillen
 • Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 19 – Factuurvoorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Membri VOF

Contacteer Ons

Bruggesteenweg 22a

8830 Gits

West-Vlaanderen, Belgium

+32 (0)51 807 708

info@membri.be

BTW : 0561.787.574

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht (Download formulier)

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Het is tevens mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Factuurvoorwaarden

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

 1. Alle hierna volgende bepalingen samen vormen ten aanzien van de klant de algemene factuurvoorwaarden van toepassing op alle offertes van, bestellingen ten aanzien van, overeenkomsten met, en facturen vanwege, verkopen en leveringen door de V.O.F. “MEMBRI”, met zetel te 8830 Gits (Hooglede), Bruggesteenweg 22, en met ondernemingsnummer 0561.787.574 (hierna aangeduid als MEMBRI), ook wanneer MEMBRI verandert van vennootschapsnaam, -vorm, of -structuur, zetel, eigenaar, … .

Met ‘klant’ wordt in de voormelde en hierna volgende bepalingen bedoeld, elke natuurlijke, ook particuliere, en/of rechtspersoon die MEMBRI mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van leveringen, alsook elke natuurlijke, ook particuliere, en/of rechtspersoon die van MEMBRI goederen wenst aan te kopen, aankoopt of aangekocht heeft.

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord (indien tussen de partijen een schriftelijke, door beide partijen ondertekende, overeenkomst werd gesloten aangaande de op deze factuur gefactureerde verkopen en leveringen, dan dienen deze algemene factuurvoorwaarden daarmee samen gelezen te worden; in geval van tegenstrijdigheid, primeert de schriftelijke overeenkomst), geschieden alle verkopen en leveringen van MEMBRI steeds onder de algemene voorwaarden hiervoor en hierna bepaald. Zij maken integraal deel uit van alle offertes van, bestellingen ten aanzien van, overeenkomsten met en facturen vanwege MEMBRI Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op eender welk document uitgaande van de klant. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan MEMBRI tegengeworpen worden indien MEMBRI er voorafgaand en schriftelijk haar instemming mee betuigd heeft. Dergelijke afwijking of wijziging zal bovendien slechts éénmalig gelden.
 2. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de offerte van MEMBRI door de klant; MEMBRI behoudt zich evenwel het recht voor betaling door de klant van een door MEMBRI te bepalen voorschot en/of anderssoortige waarborg te eisen alvorens de verkopen en leveringen aan te vangen.

4.a) De door MEMBRI opgegeven prijzen en voorwaarden zijn slechts geldig mits aanvaarding door de klant binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte. MEMBRI behoudt zich het recht voor de prijzen alsnog aan te passen indien een door MEMBRI’s leveranciers doorgevoerde prijswijziging of een andere objectieve omstandigheid daartoe aanleiding kan geven. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.

 1. b) MEMBRI’s offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan MEMBRI meegedeeld. Bijkomende wensen van de klant, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in MEMBRI’s bestekken en offertes, is niet in MEMBRI’s prijs inbegrepen. Alle veranderingen aan de bestelling, van welke aard ook, kunnen oorzaak zijn van prijsverhoging of verlenging van leveringsdata en uitvoeringstermijnen.
 2. MEMBRI’s offertes ten aanzien van de klant zijn slechts geldig voor de totaliteit en zijn ondeelbaar. Voor een gedeeltelijke bestelling worden de eenheidsprijzen herzien.
 3. Elke overeenkomst met, en elke bestelling, elk aanbod en/of aanvaarding door de klant bindt de partijen onherroepelijk:
 4. a) Bij annulering door de klant om welke reden ook, heeft MEMBRI ten aanzien van de klant het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 20% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door ons te bewijzen. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen door de klant van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens ons te ontdoen.
 5. b) Bij annulering door MEMBRI om welke reden ook doch behoudens in de gevallen van de artikelen 7 en 13 van deze algemene voorwaarden, heeft de klant ten aanzien van MEMBRI het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 20% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door hem te bewijzen. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen door MEMBRI van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens de klant te ontdoen.
 6. MEMBRI kan ten aanzien van de klant de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant. Alsdan is MEMBRI ten aanzien van de klant geen enkele schadevergoeding verschuldigd. Artikel 6.a) van deze voorwaarden wordt in dat geval automatisch van toepassing.
 7. De door MEMBRI opgegeven leveringsdata en uitvoeringstermijnen worden in werkdagen uitgedrukt, zijn alleen ten indicatieve titel gegeven en kunnen door de klant nooit als bindend beschouwd worden. In geen geval kan laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk, aanleiding geven tot schadevergoeding ter MEMBRI’s laste of ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Enkel in geval van werkelijk onredelijke laattijdigheid in levering of uitvoering door MEMBRI en mits die werkelijk onredelijke laattijdigheid uitsluitend aan MEMBRI te wijten is,

– is MEMBRI van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten aanzien van de klant een schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding beloopt 10% van de totale prijs excl. BTW van de bestelling van de klant.

– is, tenzij met de klant een regeling van betaling met voorschotten is afgesproken, de klant gerechtigd om de uitvoering op te schorten van zijn plicht tot betaling zij het van enkel de verkopen en leveringen die door MEMBRI werkelijk onredelijk laattijdig zijn geleverd of uitgevoerd.

9.a) In geval van loutere verkoop door MEMBRI van goederen aan de klant, worden de goederen verondersteld in MEMBRI’s magazijnen te zijn in ontvangst genomen en aanvaard door de klant. Zij reizen uitsluitend op risico van de klant, zelfs in geval van franco verzending. Ook de bewaring van de goederen geschiedt, in afwachting van levering of afhaling, op risico van de klant. Indien deze laatste na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf het sluiten van de koopovereenkomst de goederen niet heeft afgehaald, heeft MEMBRI niet alleen het recht zonder levering te factureren, maar is er MEMBRI een forfaitaire vergoeding van 25 euro per dag dat de goederen werden bewaard, verschuldigd.

 1. b) Het feit dat ingevolge artikel 9 van deze algemene voorwaarden alle risico’s voor de klant zijn, doet geen afbreuk aan (de toepassing van) het eigendomsvoorbehoud uit artikel 25 van deze algemene factuurvoorwaarden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn ten aanzien van de klant alle MEMBRI’s prijzen vermeld in catalogi, prijslijsten, offertes, overeenkomsten, … uitgedrukt in euro en excl. BTW.
 3. De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van levering en/of uitvoering van de verkoop. Eventuele wijzigingen in het taxatieregime nadat de overeenkomst werd gesloten worden aangerekend conform de wetgeving ter zake.
 4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden MEMBRI op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 5. Overmacht: elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen of waardoor we gedwongen worden het werk tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, en wel met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normalerwijze noodzakelijk is om het werk weer op gang te brengen. Dezelfde regeling geldt in geval van staking en lock-out.
 6. Alle klachten in hoofde van de klant betreffende de uitgevoerde leveringen, uitgezonderd verborgen gebreken, zijn alleen geldig indien zij door de klant ten aanzien van MEMBRI schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na levering van de goederen, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van verval.
 7. MEMBRI staat niet in voor verborgen gebreken aan de verkochte / geleverde goederen, en staat ook niet in voor zichtbare gebreken aan de verkochte / geleverde goederen. In het onmogelijke geval deze uitsluitingen van instaan voor zichtbare gebreken en van instaan voor verborgen gebreken, nietig zouden zijn, dan strekken de vrijwaringverplichtingen van MEMBRI met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen zich niet verder uit dan deze van MEMBRI’s leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. MEMBRI’s aansprakelijkheid kan dan nooit verder strekken dan de loutere vervanging, zonder dat van MEMBRI een bijkomende schadevergoeding kan geëist worden. Steeds kan MEMBRI dan het terugzenden van gebrekkige goederen eisen, vermits MEMBRI zich het recht voorbehoudt deze te vervangen. MEMBRI’s aansprakelijkheid vervalt indien de door MEMBRI geleverde goederen, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending en belasting; indien de klant of welke derde anders dan een aangestelde van MEMBRI’s firma ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt.
 8. Alle klachten in hoofde van de klant betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum ten aanzien van MEMBRI te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven zonder dat het nummer noch de datum van de factuur mogen worden vergeten te worden vermeld.
 9. De voorbehoudloze betaling door de klant van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige factuur in hoofde van de klant.
 10. De klant kan ten aanzien van ons geen betalingen of gedeelten van betalingen inhouden ten titel van waarborg.
 11. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van MEMBRI, netto zonder korting, uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen of bij gebreke daaraan binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.
 12. Bij elke laattijdige of achterstallige betaling door de klant, door welke oorzaak ook, zal de klant ten aanzien van MEMBRI, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op het schuldig gebleven saldo een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met 2 procent per jaar tot en met de datum van integrale betaling.
 13. Daarenboven wordt, zelfs in geval van toekenning door MEMBRI van termijnen van respijt, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de klant van de schuld op de vervaldag, na vergeefse ingebrekestelling door MEMBRI, bij wijze van conventioneel schadebeding het door de klant verschuldigde saldo verhoogd met:

– enerzijds, als forfaitaire vergoeding ten titel buitengerechtelijke administratie –en interne invorderingskosten ten gevolge van de betalingsachterstand in hoofde van de klant, 12% van het factuurbedrag met een minimum van 30 euro;

– anderzijds een nader te begroten vergoeding ten titel van buitengerechtelijke kosten voor invordering door een incassobureau en/of een advocatenkantoor ten gevolge van de betalingsachterstand in hoofde van de klant;

 1. Bij niet-tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen, behoudt MEMBRI zich ten aanzien van de klant het recht voor hetzij haar verdere werkzaamheden voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte op te schorten tot volledige betaling van de nog openstaande bedragen, hetzij de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, meer schadevergoeding zoals onder het artikel 6.a) van deze voorwaarden bedongen. Alsdan worden ook alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 2. Zolang MEMBRI niet integraal werd betaald door de klant, blijven de door MEMBRI geleverde goederen uitsluitend haar eigendom, dat wil zeggen uitgestelde eigendomsoverdracht, ook ten aanzien van derden en zeker in het geval van faillissement van de klant, principe dat pas wordt opgeheven door voldoening van alles wat MEMBRI toekomt.
 3. De bedragen die de klant aan MEMBRI verschuldigd is, kunnen, behoudens schriftelijke akkoord vanwege MEMBRI, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover MEMBRI; Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover MEMBRI uit te stellen of op te schorten.
 4. Wordt ten aanzien van de klant betaling van het door hem verschuldigde in schijven toegestaan door MEMBRI, dan wordt het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling ineens opeisbaar lastens de klant, vermeerderd met rente en schadebeding, bij niet of niet tijdige betaling van één der schijven.
 5. Het aanvaarden door MEMBRI van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg, zodat de huidige algemene voorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant.
 6. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen.
 7. Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan, laat de andere clausules/delen onverkort bestaan.
 8. In geval van eender welke betwisting met betrekking tot offerte, overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden,

– is alleen de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de exploitatiezetel van onze firma gevestigd is, bevoegd om eventuele geschillen te beslechten.

– is uitsluitend het Belgische materiële en procesrecht van toepassing.

Top
nl_BENL
X